Четвер, 21.09.2017, 14:11
Вітаю Вас, Гість

ЗВІТ

про результати дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям» на базі дошкільного навчального закладу №7 «Берізка» м. Переяслава-Хмельницького Київської області

 

1.Назва навчального закладу: дошкільний навчальний заклад №7 «Берізка» м. Переяслава-Хмельницького Київської області.

 1. Тематика дослідно-експериментальної роботи: теми «Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям».
 2. Рівень експерименту: регіональний (наказ Головного управління освіти і нау­ки Київської обласної державної адміністрації від 10.07.2012 №212 «Про надан­ня ста­тусу експериментального  навчального закладу регіонального рівня  з теми «Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям»).
 3. Науково-консультаційна рада:

Науковий керівник: Лохвицька Л. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди»

Наукові консультанти: Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор з навчальної, науково-методичної роботи КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент;

Корж Тетяна Михайлівна, методист відділу дошкільної освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;

Сапунова Тамара Василівна, методист методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради.

5.Мета дослідження: визначити й теоретично обґрунтувати педагогічні умови для формування пізнавальної активності дошкільників в процесі ознайомлення з природним довкіллям.

 1. Завдання дослідження:
 • Вивчити сучасний стан проблеми формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природним довкіллям в науковій, методичній літературі та педагогічній практиці;
 • Уточнити доступність для сприймання дітьми обсягу та змісту знань про природне довкілля, що пропонуються чинними програмами дошкільної освіти;
 • Визначити організаційно-педагогічні умови, що сприяють формуванню пізнавальної активності у дошкільників під час ознайомлення їх з природним довкіллям;
  • Розробити, апробувати й упровадити технологію формування пізнавальної активності у дошкільників і на цій основі запропонувати рекомендації та навчально-методичне забезпечення для практичних працівників дошкільних навчальних закладів.
  • Узагальнити досвід упровадження технології формування  пізнавальної активності у дітей дошкільного віку під час ознайомлення їх з природним довкіллям.
 • Презентувати досвід роботи дошкільного навчального закладу з упровадження технології формування  пізнавальної активності у дітей дошкільного віку під час ознайомлення їх з природним довкіллям у ході проведення науково-методичних заходів міського та регіонального рівнів.

         7.Термін проведення дослідно-експериментальної роботи: програма дослід­но-експериментальної роботи розрахо­вана на 5 років: 2012-2016 роки.

         8. Етапи реалізації програми дослідно-експериментальної роботи:

       Підготовчий та концептуально-діагностичний етап (січень – серпень 2012 р.)

 • Визначення рівня підготовленості вихователів до участі в дослідно-експериментальній роботі через моніторингові дослідження;
 • Діагностика рівня пізнавальної активності дітей дошкільного віку під час ознайомлення з природним довкіллям;
 • Вивчення та аналіз передового досвіду педагогічних колективів України із заявленої проблеми;
 • Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, які будуть брати участь в експерименті;
 • Розробка концепції формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям.

Організаційно-прогнозуючий (вересень 2012 р. – травень 2013 р.)

 • Розробка структурно-змістовної моделі формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям.
 • Розробка критеріїв визначення стану формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям.
 • Розробка алгоритму навчально-методичної діяльності педагогічного колективу у межах теми дослідно-експериментальної роботи.
 • Проміжне та підсумкове діагностування рівня пізнавальної активності дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям.
 • Прогнозування рівня сформованості пізнавальної активності дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям.

 

 

Пошуково-формуючий етап (червень 2013 р. – грудень 2015 р.):

 • Розроблення, апробація і впровадження методичного забезпечення для формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку у процесі ознайомлення з природним довкіллям.
 • Науково-теоретичне забезпечення змісту педагогічного експерименту (консультації, семінари, майстер-класи, тренінги).
 • Створення управлінських й організаційно-педагогічних умов впрова­дження  експерименту у навчально-виховному процесі ДНЗ.
 • Організація, проведення та забезпечення участі у конкурсах різних рівнів, виставках, науково-практичних конференціях вихователів, що беруть участь у реалізації дослідно-експериментальної роботи.
 • Розробка змісту знань для дітей дошкільного віку про природне довкілля.
 • Дослідження особливостей формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природним довкіллям в умовах чинної системи навчально-виховної роботи (діагностичні зрізи, анкетування батьків, аналіз планів та ін.).
 • Розроблення методичних рекомендацій щодо ефективного формування пізнавальної активності дітей у процесі ознайомлення з природним довкіллям під час їх перебування у дошкільному навчальному закладі.
 • Підготовка й публікація серії публіцистичних та науково-методичних матеріалів щодо основних завдань, ідей програми та реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи.
 •  Проведення моніторингу процесу та результатів дослідження на всіх етапах експерименту.
 • Апробація педагогічних технологій щодо формування пізнавальної активності дітей у процесі ознайомлення з природним довкіллям під час їх перебування у дошкільному навчальному закладі.
 • Визначення позитивних результатів дослідно-експериментальної роботи і питань, які потребують подальшого вирішення.
 • Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників щодо формування пізнавальної активності дітей у процесі ознайомлення з природним довкіллям під час їх перебування у дошкільному навчальному закладі.

 

Узагальнюючий та коригувальний етап (січень-грудень 2016 року):

 • Уточнення технології формування пізнавальної активності дітей при ознайомленні з природним довкіллям на основі обробки даних експерименту.
 • Кількісний і якісний аналіз оцінювання результатів експерименту на основі вироблених критеріїв та впровадження методів і методик, що за­безпечують формування пізнавальної активності у дітей дошкільного віку в процесі ознайомленні з природним довкіллям.
 • Внесення коректив до розроблених під час експерименту матеріалів: схем, моделей, методичних рекомендацій.
 • Формування висновків і рекомендацій щодо здійснення навчально-пізнавальної діяльності дітей під час ознайомлення з природним довкіллям в дошкільному навчальному закладі.
 • Узагальнення матеріалів про результати дослідно-експериментальної роботи.
 • Проведення підсумкової науково-педагогічної конференції «Навчально-методичне забезпечення формування пізнавальної активності у дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям».

9. Очікувані результати:

 • Зросте пізнавальна активність дітей дошкільного віку, що забезпечить формування їх елементарного природо доцільного світогляду, усвідомлення себе як частки природи, розвиток відчуття відповідальності за те, що відбувається навколо і внаслідок певних дій у довкіллі.
 • Якісно зміниться готовність педагогічних працівників дошкільного навчального закладу до реалізації управлінських й ор­ганізаційно-педагогічних умов щодо формування пізнавальної активності у дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям.
 • Відбуватиметься впровадження апробованого методичного забезпечення для формування пізнавальної активності у дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям.
 • Постійно функціонуватиме на території дошкільного навчального закладу екологічна стежина, головною метою якої є виховання екологічно грамотної поведінки дитини в навколишньому природному середовищі, поширення знань про природу і людину як невід’ємну частину довкілля.
  • Створення позитивного іміджу дошкільного навчального закладу №7 «Берізка»

10. Досягнені результати реалізації програми пошуково-формувального етапу дослідно-експериментальної роботи:

Педагогічними працівниками дошкільного навчального закладу підготовлено низку матеріалів з питання формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям, а саме: 

матеріали з досвіду роботи:  

 • «Формування гуманної взаємодії дошкільнят з природним довкіллям» (Ющенко І.В.),
 • «Ознайомлення дітей з природою і виховання любові до неї» (Потужня О.М.),
 • «З любов’ю до звірів рідного краю» (Бур’яновська Т.В.),
 • «Птахи – це пісня і політ» (Василенко Є.С.),
 • «Шляхи формування екологічної свідомості старших дошкільнят» (Болтаєвська О.М.),
 • «Виховання екологічної культури дошкільнят на «Екологічній стежині» (З досвіду роботи творчої групи),
 • «Використання спадщини В.О.Сухомлинського у формуванні екологічної свідомості дітей дошкільного віку» (З досвіду роботи творчої групи),
 •  «Організація пошуково-дослідницької діяльності з дітьми дошкільного віку» (З досвіду роботи творчої групи),
 • «Методичне забезпечення пошуково-дослідницької діяльності дошкільників (З досвіду роботи творчої групи);
 • Укладено методичну розробку «Календарик - дошколярик» (колективна робота);
 • Укладено методичний посібник «Формування еколого-природничої компетентності у дітей під час прогулянок у дошкільному навчальному закладі. З досвіду роботи педагогічного колективу»;
 • Складено конспекти занять, прогулянок, розваг на екологічну тематику.

 

Відповідно до програми дослідно-експериментальної роботи у закладі було проведено:

 семінари-практикуми на теми: «Спадщина В.Сухомлинського – невичерпне джерело екологічного виховання дітей дошкільного віку» (жовтень 2013 р.),  «Технологія ознайомлення дошкільників з явищами неживої природи» (березень 2014 р.), «Екологічна освіта засобами театралізованої діяльності» (жовтень 2014р.), «Інтеграція мовленнєвої та природничо-дослідницької діяльності як чинник пізнавального розвитку дошкільників» (квітень 2015 р.), «Підвищення екологічної компетентності педагогів» (жовтень 2015р. );

педагогічні ради: «Інтегровані підходи до використання літературних засобів формування екологічного світогляду дітей дошкільного віку» (січень 2014 р.) ,  « Прогулянка – ефективний засіб  формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку» (лютий 2015р.) та «Феномен пізнавальної активності як один із найважливіших чинників навчання дітей старшого дошкільного віку»  (травень 2016 р.)

Вихователем-методистом Михайленко О.В. розроблено методичні рекомендації щодо ефективного формування пізнавальної активності дітей у процесі ознайомлення з природним довкіллям під час їх перебування у дошкільному навчальному закладі.

Здійснюється апробація різних педагогічних технологій щодо формування пізнавальної активності дітей у процесі ознайомлення з природним довкіллям під час їх перебування у дошкільному навчальному закладі.

Постійно проводиться моніторинг процесу та результатів дослідження на всіх етапах експерименту.

Практичним психологом Шарій Т.В. досліджуються  особливості формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природним довкіллям в умовах чинної системи освітньої роботи (проводяться діагностичні зрізи, анкетування батьків, аналіз планів та ін.).

Рівні пізнавальної активності старших дошкільників на концептуально-діагностичному та узагальнюючому етапах експерименту

Рівні

пізнавальної

активності

Якісна характеристика дітей з відповідним рівнем пізнавальної активності

Кількісн ий склад дітей у %

відноше

нні

(було)

Кількісн ий склад дітей у %

відноше

нні

(стало)

Високий

Наполегливість, стійкий інтерес до пізнання; активні, енергійні дії, спрямовані на пошук оригінальних, нестандартних ідей для досягнення позитивного результату пізнання; високий рівень незалежності від інших.

12

20

Достатній

Вибірковий інтерес до пізнавальної діяльності; незалежно від інших перенесення набутих знань, умінь і навичок на досягнення результату пізнання з пропонуванням у певних видах діяльності нестандартних ідей; відносна самостійність під час роботи.

32

48

Середній

Включення у діяльність, нестійкий інтерес до пізнання; прагнення орієнтуватися у новому матеріалі, але недостатня сформованість навичок пізнавальної діяльності; потреба мінімальної допомоги з боку дорослого.

28

24

Низький

Виявлення бажання включитися у пізнавальну діяльність; пізнавальна пасивність; вузьке коло знань; потреба у постійній поетапній допомозі дорослого (педагога, психолога) з урахуванням низки індивідуальних особливостей

28

8

 

 

11. Презентація результатів реалізації програми ДЕР під час проведен­ня науково-методичних заходів регіонального, всеукраїнського та між народ­ного рівнів:

Презентація результатів дослідно-експериментальної роботи відбувалися шляхом  участі у V Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій (Черкаси, 2013), що засвідчується відповідним сертифікатом, та під час проходження курсів підвищення кваліфікації  у КОІПОПК вихователем-методистом Михайленко О.В. (січень 2014 р.), а також проведенням семінарів-практикумів для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів міста на теми: «Створення умов для формування, розвитку та прояву пізнавальної активності кожного малюка» (вихователь-методист Михайленко О.В., вихователі Потужня О.М., Черненька О.А.) (січень 2014 р.), «Мандруємо екологічної стежинкою» (вихователі Болтаєвська О.М., Шкурська О.М.) (квітень 2014 р.), «Прогулянки з користю» (вихователі Бур’яновська Т.В., Посполіт Л.М., Єфіменко Л.А.) (квітень 2015 р.).

12. Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу: Мазійчук Світлана Михайлівна, завідувач дошкільним навчальним закладом №7 «Берізка» м. Переяслава-Хмельницького Київської області.

13. Прізвище, ім'я, по батькові педагогічного працівника навчального закла­ду, відповідального за реалізацію програми ДЕР: Михайленко Оксана ВАсилівна, вихователь – методист дошкільного на­вчального закладу №7 «Берізка» м. Переяслава-Хмельницького Київської області.

14. Прізвище, ім'я, по батькові педагогічних працівників, які реалі­зу­ють програму ДЕР:

Шарій Тетяна Василівна – практичний психолог,

Бур’яновська Тетяна Володимирівна,

Шкурська Олена Миколаївна,

Болтаєвська Оксана Михайлівна,

Потужня Олена Михайлівна,

Чорна Любов Миколаївна,

Ружановська Людмила Володимирівна,

Кучеренко Жанна Олександрівна,

Посполіт Людмила Миколаївна,

Бобир Валентина Петрівна,

Кравченко Катерина Іванівна,

Василенко Євдокія Степанівна,

Черненька Ольга Анатоліївна,

Миколаєнко Надія Іванівна,

Богуш Ірина Миколаївна,

Барсукова Світлана Анатоліївна,

Слюсар Тетяна Григорівна,

Гнатенко Тетяна Миколаївна,

Ненюк Людмила Іванівна – вихователі дошкільного навчального закладу №7 «Берізка».

15. Кількість вихованців, залучених до впровадження програми до­слід­но-експери­мен­тальної роботи: 200 дітей молодшого, середнього та старшого дошкіль­но­го віку.

 

 

 

 

Дослідно-експериментальна робота за темою

«Я-моральний: особистість дошкільника у сучасному світі»

на базі дошкільного навчального закладу №7 «Берізка»

м. Переяслава-Хмельницького Київської області

( 2015 – 2019 роки)

 

Актуальність теми дослідження. Проблема зростання ролі моральних засад у всіх сферах соціального життя – домінуюча ознака демократичного високорозвиненого суспільства. Реалізація завдань морального виховання молодого покоління в українській державі має важливе освітнє, суспільне, соціальне та наукове значення. Специфіка морального виховання обумовлена віковими та індивідуальними особливостями, нормами суспільної моралі, принципами регулювання поведінки тощо. Саме тому в період дошкільного дитинства необхідно сприяти розвитку емоцій і моральних почуттів, що забезпечать формування у дітей моральних властивостей і якостей особистості, спонукати їх до засвоєння певних норм і правил, розвивати відповідні мотиви і звички поведінки.

Про це зазначається в основних державних документах з дошкільної освіти: Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні (2012 р.), Законі України «Про дошкільну освіту» (2001 р. з правками) та інших законодавчих і програмних документах. Зокрема, у Законі України «Про дошкільну освіту» (ст. 4) підкреслюється потреба «формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду»; відповідно, одним із основних завдань дошкільної освіти (ст. 7) визначено «формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду». Сучасний стан розвитку дошкільної галузі освіти передбачає проведення наукових досліджень у цій сфері, що спрямовані на забезпечення розвитку дитини, подальшого становлення її особистості. Водночас, сучасна практика дошкільної освіти презентує здобутки щодо інтелектуалізації особистості, введення в педагогічний процес дошкільних навчальних закладів напрацювань у галузі інформаційних технологій роботи з дітьми тощо. Без належної уваги залишається здійснення морального виховання дошкільників, зокрема, з’ясування сутності комплексності та специфіки цього процесу і його реалізація для дітей досліджуваного віку.

Шляхи реалізації. За положеннями листа МОН України від 15.05.2015 р. № 1/9-249 до використання рекомендована парціальна Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» (Лист ІІТЗО від 25.07.2014 р. № 14.1/12-Г-1359 «Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах»). Її девізом є такі слова: «Від моралізування – до переконання, від муштрування – до пояснення, від дисциплінування – до самоусвідомлення». Моральне виховання у ній представлено як процес засвоєння (інтеріоризації-екстеріорізації) доступних дитині базових етичних понять, на основі яких засвоюються моральні еталони, зразки, норми і правила. Це відбувається через дію загального психологічного механізму інтерналізації базових моральних (етичних) понять і особистих (часткових) механізмів наслідування – імітації; ідентифікації; внутрішньої (самооцінка) і зовнішньої оцінки (оцінка оточуючих). Мета програми конкретизується в її змісті, що представлено відповідними тематичними блоками: «Про мораль знати – негараздів уникати», «Дорослих поважати і чемним зростати», «З дітьми дружно жити і їх розуміти», «Довіру проявляти і співпереживати», «Гарних манер набувати і ввічливим ставати», «Добрі справи творити і завжди їм радіти», «У злагоді бути – про образи забути», «Себе оцінити і кращим зробити». Програмові завдання у тематичних модулях для кожної вікової групи подано з поступовим поглибленням і ускладненням змісту відповідно до дитячих можливостей, що сприяють їхньому моральному вихованню. Зміст кожного з тематичних модулів може вивчатися автономно або синтезовано з іншими, що відповідатиме системному поданню матеріалу. Більш успішно моральне виховання дошкільника відбуватиметься за створення відповідних повноцінних психолого-педагогічних умов та активності дитини в освоєнні морального досвіду.

Запровадження положень програми задля реалізації завдань сучасної дошкільної освіти визначило правомірність і доцільність дослідно-експериментальної роботи на тему «Я-моральний: особистість дошкільника у сучасному світі».

Мета експерименту – розробка і апробація технології наскрізного методичного супроводу морального виховання дітей дошкільного віку.

Об’єктом дослідження є процес морального виховання у дошкільному віці.

Предмет дослідження – моральна вихованість особистості дошкільника в ході реалізації технології наскрізного методичного супроводу морального виховання за програмою «Скарбниця моралі».

Завдання дослідження:

 1. Зʼясувати стан розробленості проблеми в теорії і практиці дошкільної освіти.
 2. Здійснити аналіз готовності дошкільного навчального закладу до впровадження програми «Скарбниця моралі», що передбачає діагностику (аналіз та оцінку) стартового рівня моральної вихованості дітей до залучення до експерименту; обізнаності педагогів і вмотивованості батьків вихованців щодо проблеми морального виховання дошкільників.
 3. Забезпечити реалізацію розробленої технології наскрізного методичного супроводу морального виховання дітей дошкільного віку і здійснити підготовку її ресурсного оснащення.
 4. Визначити критерії, показники та рівні моральної вихованості особистості дошкільника як результату реалізації програми «Скарбниця моралі».
 5. Розробити та апробувати складову технології наскрізного методичного супроводу – використання ляльок-«моральних путівників» як основного засобу реалізації дослідно-експериментальної роботи.
 6. Підготувати комплексно-методичне забезпечення щодо реалізації завдань морального виховання дітей в масовій практиці роботи дошкільних навчальних закладів.

Гіпотеза дослідження: моральне виховання особистості дошкільника необхідно розглядати як інтегральну єдність та взаємодію когнітивного, емоційного і поведінкового компонентів, воно здійснюється в процесі інтеріоризації-екстеріорізації моральних ідеалів, зразків, норм і правил, що лежать в основі базових етичних понять. Динаміка моральної вихованості у дошкільному віці опосередкована моральними почуттями дитини і детермінується протиріччям між прагненням дитини зберегти позитивний образ «Я» і уявленнями про реальний образ «Я», що в дошкільному віці синергетично обумовлюється як образ «Я-моральний».

Наукова новизна одержаних результатів – обґрунтування технології наскрізного методичного супроводу морального виховання дітей дошкільного віку, розробці критеріально-діагностичної бази моральної вихованості особистості дошкільника (КДБМВОД).

Практична значущість дослідження:

 • експериментальна апробація Програми морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі»;
 • впровадження основного засобу ресурсного оснащення – ляльок-«моральних путівників» в дослідно-експериментальну роботу;
 • розробка комплексно-методичного забезпечення для реалізації завдань морального виховання в практику роботи дошкільних навчальних закладів України.

Очікувані результати:

 • зростання професійної освіченості педагогічних працівників дошкільного навчального закладу щодо здійснення морального виховання дітей на сучасному етапі;
 • розроблення і впровадження ресурсного оснащення процесу морального виховання ляльок-«моральних путівників» у практику роботи дошкільних навчальних закладів;
 • підвищення рівня моральної вихованості особистості дошкільника як результату реалізації Програми морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі».

Організаційно-кадрове забезпечення дослідно-експериментальної роботи:

Науковий керівник – Лохвицька Любов Василівна, докторант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

 

 

ІННОВАЦІЇ В МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ

6 квітня 2016 р. у нашому дошкільному навчальному закладі проходив Всеукраїнський науково-методичний семінар-практикум «Інновації в моральному вихованні дошкільників: обґрунтування специфіки і досвід впровадження», учасниками якого були науковці Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН, кафедри теоретичної і консультативної психології НПУ ім. М. П. Драгоманова, кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», практичні працівники дошкільних навчальних закладів із м. Києва, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей України, студенти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Організатором цього заходу є Лохвицька Любов Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, заступник декана факультету педагогіки і психології з наукової роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», яка познайомила присутніх з  інноваційною технологією морального виховання дошкільників «Дорога до Я-морального». 

У роботі семінару брали участь: 

Низковська Олена Вікторівна – начальник відділу дошкільного розвитку Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України;

Носачова Тетяна Петрівна – завідувач сектору розвитку навичок спілкування і взаємодії відділу дошкільного розвитку Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України;

Піроженко Тамара Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; 

Коваленко Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; 

Яценко Ліана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету педагогіки і психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

На семінарі були присутні: Губенко Валентина Валеріївна, заступник міського голови м. Переяслава-Хмельницького, Ярмоленко Петро Миколайович, начальник відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради, Сапунова Тамара Василівна – методист методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області, Божко Ірина Віталіївна – завідувач методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області

Більше фото тут