П`ятниця, 26.02.2021, 11:27
Вітаю Вас, Гість

Дослідно-експериментальна робота регіонального рівня за темою:

«Становлення основ моральної вихованості у дітей дошкільного віку в умовах освітніх трансформаційних процесів сьогодення»

на базі  закладу дошкільної освіти №7 «Берізка»

м. Переяслава-Хмельницького Київської області

( 2017 – 2020 роки)

 

Актуальність теми дослідження. Проблема зростання ролі моральних засад у всіх сферах соціального життя – домінуюча ознака демократичного високорозвиненого суспільства. Реалізація завдань морального виховання молодого покоління в українській державі має важливе освітнє, суспільне, соціальне та наукове значення. Специфіка морального виховання обумовлена віковими та індивідуальними особливостями, нормами суспільної моралі, принципами регулювання поведінки тощо. Саме тому в період дошкільного дитинства необхідно сприяти розвитку емоцій і моральних почуттів, що забезпечать формування у дітей моральних властивостей і якостей особистості, спонукати їх до засвоєння певних норм і правил, розвивати відповідні мотиви і звички поведінки.

Про це зазначається в основних державних документах з дошкільної освіти: Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні (2012 р.), Законі України «Про дошкільну освіту» (2001 р. з правками) та інших законодавчих і програмних документах. Зокрема, у Законі України «Про дошкільну освіту» (ст. 4) підкреслюється потреба «формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду»; відповідно, одним із основних завдань дошкільної освіти (ст. 7) визначено «формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду». Сучасний стан розвитку дошкільної галузі освіти передбачає проведення наукових досліджень у цій сфері, що спрямовані на забезпечення розвитку дитини, подальшого становлення її особистості. Водночас, сучасна практика дошкільної освіти презентує здобутки щодо інтелектуалізації особистості, введення в педагогічний процес дошкільних навчальних закладів напрацювань у галузі інформаційних технологій роботи з дітьми тощо. Без належної уваги залишається здійснення морального виховання дошкільників, зокрема, з’ясування сутності комплексності та специфіки цього процесу і його реалізація для дітей досліджуваного віку.

Шляхи реалізації. За положеннями листа МОН України від 15.05.2015 р. № 1/9-249 до використання рекомендована парціальна Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» (Лист ІІТЗО від 25.07.2014 р. № 14.1/12-Г-1359 «Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах»). Її девізом є такі слова: «Від моралізування – до переконання, від муштрування – до пояснення, від дисциплінування – до самоусвідомлення». Моральне виховання у ній представлено як процес засвоєння (інтеріоризації-екстеріорізації) доступних дитині базових етичних понять, на основі яких засвоюються моральні еталони, зразки, норми і правила. Це відбувається через дію загального психологічного механізму інтерналізації базових моральних (етичних) понять і особистих (часткових) механізмів наслідування – імітації; ідентифікації; внутрішньої (самооцінка) і зовнішньої оцінки (оцінка оточуючих). Мета програми конкретизується в її змісті, що представлено відповідними тематичними блоками: «Про мораль знати – негараздів уникати», «Дорослих поважати і чемним зростати», «З дітьми дружно жити і їх розуміти», «Довіру проявляти і співпереживати», «Гарних манер набувати і ввічливим ставати», «Добрі справи творити і завжди їм радіти», «У злагоді бути – про образи забути», «Себе оцінити і кращим зробити». Програмові завдання у тематичних модулях для кожної вікової групи подано з поступовим поглибленням і ускладненням змісту відповідно до дитячих можливостей, що сприяють їхньому моральному вихованню. Зміст кожного з тематичних модулів може вивчатися автономно або синтезовано з іншими, що відповідатиме системному поданню матеріалу. Більш успішно моральне виховання дошкільника відбуватиметься за створення відповідних повноцінних психолого-педагогічних умов та активності дитини в освоєнні морального досвіду.

Запровадження положень програми задля реалізації завдань сучасної дошкільної освіти визначило правомірність і доцільність дослідно-експериментальної роботи на тему «Становлення основ моральної вихованості у дітей дошкільного віку в умовах освітніх трансформаційних процесів сьогодення».

Мета експерименту – розробка і апробація технології наскрізного методичного супроводу морального виховання дітей дошкільного віку.

Об’єктом дослідження є процес морального виховання у дошкільному віці.

Предмет дослідження – моральна вихованість особистості дошкільника в ході реалізації технології наскрізного методичного супроводу морального виховання за програмою «Скарбниця моралі».

Завдання дослідження:

 1. Зʼясувати стан розробленості проблеми в теорії і практиці дошкільної освіти.
 2. Здійснити аналіз готовності дошкільного навчального закладу до впровадження програми «Скарбниця моралі», що передбачає діагностику (аналіз та оцінку) стартового рівня моральної вихованості дітей до залучення до експерименту; обізнаності педагогів і вмотивованості батьків вихованців щодо проблеми морального виховання дошкільників.
 3. Забезпечити реалізацію розробленої технології наскрізного методичного супроводу морального виховання дітей дошкільного віку і здійснити підготовку її ресурсного оснащення.
 4. Визначити критерії, показники та рівні моральної вихованості особистості дошкільника як результату реалізації програми «Скарбниця моралі».
 5. Розробити та апробувати складову технології наскрізного методичного супроводу – використання ляльок-«моральних путівників» як основного засобу реалізації дослідно-експериментальної роботи.
 6. Підготувати комплексно-методичне забезпечення щодо реалізації завдань морального виховання дітей в масовій практиці роботи дошкільних навчальних закладів.

Гіпотеза дослідження: моральне виховання особистості дошкільника необхідно розглядати як інтегральну єдність та взаємодію когнітивного, емоційного і поведінкового компонентів, воно здійснюється в процесі інтеріоризації-екстеріорізації моральних ідеалів, зразків, норм і правил, що лежать в основі базових етичних понять. Динаміка моральної вихованості у дошкільному віці опосередкована моральними почуттями дитини і детермінується протиріччям між прагненням дитини зберегти позитивний образ «Я» і уявленнями про реальний образ «Я», що в дошкільному віці синергетично обумовлюється як образ «Я-моральний».

Наукова новизна одержаних результатів – обґрунтування технології наскрізного методичного супроводу морального виховання дітей дошкільного віку, розробці критеріально-діагностичної бази моральної вихованості особистості дошкільника (КДБМВОД).

Практична значущість дослідження:

 • експериментальна апробація Програми морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі»;
 • впровадження основного засобу ресурсного оснащення – ляльок-«моральних путівників» в дослідно-експериментальну роботу;
 • розробка комплексно-методичного забезпечення для реалізації завдань морального виховання в практику роботи дошкільних навчальних закладів України.

Очікувані результати:

 • зростання професійної освіченості педагогічних працівників дошкільного навчального закладу щодо здійснення морального виховання дітей на сучасному етапі;
 • розроблення і впровадження ресурсного оснащення процесу морального виховання ляльок-«моральних путівників» у практику роботи дошкільних навчальних закладів;
 • підвищення рівня моральної вихованості особистості дошкільника як результату реалізації Програми морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі».

Організаційно-кадрове забезпечення дослідно-експериментальної роботи:

Науковий керівник – Лохвицька Любов Василівна, докторант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

 

Досягнені результати реалізації програми реалізації підготовчого та діагностико-концептуального етапів дослідно-експериментальної роботи:

 • розроблено завдання управлінського та методичного змісту щодо реалізації дослідно-експериментальної роботи (вихователь-методист Михайленко О.В.);
 • розроблено методичні рекомендації по застосуванню «ляльок – «моральних путівників» в освітньому процесі ДНЗ (вихователь-методист Михайленко О.В.);
 • закуплено ляльки та виготовлено відповідний одяг та атрибути для них;
 • проведено комплексну діагностику готовності учасників освітнього процесу до роботи в експериментальному режимі;
 • проведено тренінги, теоретичні семінари для педагогічних працівників;
 • підібрано діагностичний інструментарій для виявлення рівня моральної вихованості особистості дошкільника;
 • педагогічний колектив долучився до укладання посібників «Особистість дошкільника: Дорога до Я-морального»  та «Моралинки для Миколки і Маринки» (автор Л.В.Лохвицька), що підтверджується автором на сторінці 11 першого посібника (підбирали ігри,  ігрові техніки та літературні твори морального спрямування);
 • вихователь  Кучеренко Ж.О. уклала презентацію (перший прихід) кожної ляльки (відображено на ст.. 119-127 посібника «Особистість дошкільника: Дорога до Я-морального»).
 • Укладено Угоди про співпрацю щодо реалізації програми дослідно-експериментальної роботи з теми «Становлення основ моральної вихованості у дітей дошкільного віку в умовах освітніх трансформаційних процесів сьогодення» з  дошкільним навчальним закладом № 3 «Смородинка» м. Лубни Полтавської області та ДНЗ №29 «Ластівка» м. Черкаси.

11. Презентація результатів реалізації програми ДЕР під час проведен­ня науково-методичних заходів регіонального, всеукраїнського та між народ­ного рівнів:

У квітні 2016 року на базі нашого ДНЗ проходив Всеукраїнський науково-методичний семінар-практикум на тему: «Інновації у моральному вихованні дошкільників: обґрунтування специфіки і досвід впровадження». На ньому були присутні: Низковська Олена Вікторівна – начальник відділу дошкільного розвитку Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України; Носачова Тетяна Петрівна – завідувач сектору розвитку навичок спілкування і взаємодії відділу дошкільного розвитку Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України; Піроженко Тамара Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; Булах Ірина Сергіївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і консультативної психології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова; Коваленко Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; Лохвицька Любов Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, заступник декана факультету педагогіки і психології з наукової роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Яценко Ліана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету педагогіки і психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; викладачі кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти нашого вишу, а також практичні працівники дошкільних навчальних закладів із м. Києва, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей України, студенти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

У програмі семінару було теоретичне обґрунтування інноваційної технології морального виховання дітей дошкільного віку та практичний показ фрагментів роботи освітнього процесу з дітьми. Зокрема, учасники семінару переглянули заняття з дітьми молодшого дошкільного віку на тему: «Там, де живе любов» (вихователь Жанна Кучеренко) та заняття з дітьми старшого дошкільного віку на тему: «Що таке совість» (вихователь Тетяна Гнатенко).

У травні 2017 року вихователь-методист Михайленко О.В. та вихователь Кучеренко Ж.О. були співдоповідачами на аналогічному семінарі, який проходив у м. Черкаси.

Вихователі ДНЗ провели відкриті заняття з ляльками-«моральними путівниками» на теми: «Відкривайте людям серце» (Ружановська Л.В.); «Готуємося до дня народження» (Бобир В.П.); «Добре словечко зігріває сердечко» (Миколаєнко Н.І.); «Добро починається з тебе» (Василенко А.С.); «Мама - найдорожча в світі людина» (Єфіменко Л.А.).

22 березня 2017 р. було проведено семінар-практикум для завідувачів та вихователів-методистів ДНЗ міста на тему: «Застосування технології наскрізного методичного супроводу морального виховання дітей дошкільного віку», під час якого присутні ознайомилися з інноваційною технологією морального виховання.

У журналі «Вихователь-методист дошкільного закладу» №5, 2017 надруковано статтю «Іграшки – «моральні путівники» дошкільників», авторами якої є Л.В.Лохвицька і вихователь-методист Михайленко О.В., та конспекти занять «Мама - найдорожча в світі людина» (Єфіменко Л.А.) та «Що таке совість» (Гнатенко Т.М.).

 

 

КРОКУЄМО ДОРІЖКАМИ ДОБРА

У вересні 2018 р. у видавництві "Мандрівець" вийшов друком зошит для дітей старшого дошкільного віку до програми з морального виховання "Скарбниця моралі" . Авторами зошита є автор програми Л.Лохвицька, заступник декана факультету педагогіки і психології з наукової роботи ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г.Сковороди", кандидат пед наук, професор та О.Михайленко, вихователь-методист нашого закладу.

Зошит містить розвивальні, дидактичні та графічні завдання і вправи морального змісту для дітей старшого дошкільного віку. Він покликаний удосконалити у дітей уже набуті моральні уявлення і знання, розвинути моральні емоції та почуття, а також сформувати нові навички морального поводження у соціумі. Зошит передбачає індивідуальну роботу з дитиною і має на меті активне діяльнісне опрацювання нею матеріалів морального змісту за 8-ма тематичними блоками (доріжками), спираючись на народну мудрість.

Зошит відповідає парціальній програмі "Скарбниця моралі" і разом зі збірником ігор "Моралинки для Миколки і Маринки" та навчальним посібником "Особистість дошкільника: дорога до Я-морального" складає цілісний комплект. Водночас зошит може бути використаний і як окремий посібник для дітей старшого дошкільного віку.

ДОБРІ ПОРАДИ НА ЩОДЕНЬ

У вересні 2019 року у видавництві "Генеза" вийшов друком навчально-методичний комплект ілюстративно-розвивального матеріалу з морального виховання дітей старшого дошкільного віку: 8 сюжетних картин "Віночок чеснот для дитини" та методичні рекомендації "Добрі поради на щодень". Посібник схвалений для використання в закладах дошкільнох освіти комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІМЗО від 16.04.2019 № 22.1/12-Г-209).

Комплект складається з 8 картин та методичних рекомендацій, що вміщують добірку літературних творів, різних видів розвивальнохї роботи морального змісту про головні чесноти. Він має на меті організацію як колективної, так і індивідуальної роботи. Посібник може бути використано як методичний супровід до парціальнох програми з морального виховання "Скарбниця моралі" або окремо для занять удома чи під час альтернативних форм роботи зі старшими дошкільниками в міжособистісній взаємодії з дорослими.

Авторами комплекту є автор програми Л.Лохвицька, професор кафедри психології і педагогіки дошкільнох освіти ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г.Сковороди", кандидат пед наук, та О.Михайленко, вихователь-методист нашого закладу.