П`ятниця, 26.02.2021, 12:29
Вітаю Вас, Гість

<br>

МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

У  ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №7 «БЕРІЗКА»

 

Актуальність проблеми якості дошкільної освіти зростає з кожним днем. Сучасні вимоги, які висуває суспільство до освіти, набувають небаченої мінливості та динамізму. Для працівників  закладу дошкільної освіти №7 «Берізка» пріоритетним є завдання побудувати свою роботу так, щоб вона забезпечувала збереження неповторності дошкільного періоду дитинства. 

Підвищення ефективності та якості методичної роботи залишається одним із найважливіших завдань ЗДО.

Методична робота – важлива складова педагогічної діяльності. Вона містить цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток його творчого потенціалу. Загальновідомо, що ефективними є тільки ті  методичні заходи, які максимально враховують  потреби, запити та інтереси педагогів.

Завдання методичної служби – моделювати і створювати умови для самореалізації та вдосконалення особистості перш за все педагога (а потім і вихованця) в умовах переходу від традиційних форм організації навчальної діяльності до розвивальних, проблемних.

Методична робота у  ЗДО №7 «Берізка»  відповідає таким вимогам:

- врахування індивідуальних запитів і можливостей педагогів (духовних, естетичних, моральних та інших);

- надання вихователям відчутної практичної допомоги;

- позначається на рівні підготовленості вихованців;

- аналізується, стимулюється, контролюється адміністрацією закладу;

- має спільну мету.

Пріоритети  розвитку методичної роботи дошкільного закладу:

- інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки та практики, про нові вимоги до фахівця;

-  навчання й розвиток педагогічних кадрів, підвищення їх кваліфікації;

- активне формування інноваційного потенціалу, професійної мотивації;

- формування, вивчення та впровадження найбільш цінного досвіду педагогічної діяльності.

           Мета методичної роботи у ЗДО №7 «Берізка»:

- удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів, вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога;

- стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності;

- організація моніторингу якості освіти відповідно до Державних стандартів (так як порівняння завжди відображає зміни, тож і дає можливість приймати правильні рішення);

 - упровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу.

Основною метою методичної роботи у ЗДО №7 «Берізка» є грамотно побудований освітній процес.

Головними завданнями діяльності методичної роботи ЗДО є вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів, її результатом - становлення індивідуальної авторської, якісної системи педагогічної діяльності, коли кожний педагог моделює, планує діяльність і одержує позитивні результати.

Єдина методична проблема, над якою працює педагогічний колектив: «Впровадження інноваційної педагогічної діяльності на основі гуманістично-зорієнтованих педагогічних ідей і технологій, спрямованих на актуалізацію пізнавальних потреб особистості дитини»

У роботі з педагогічним колективом застосовуються масові (педради, педагогічні читання, семінари, методоб’єднання), групові (семінари-практикуми, творчі, ініціативні групи) та індивідуальні (стажування, самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи. Перевага надається індивідуальним формам і методам організації діяльності.

В дошкільному закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Вдало поєднані колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. В умовах переорієнтації на індивідуальні форми роботи, вихователь-методист надає кожному педагогу методичну підтримку, визначає кращі педагогічні можливості кожного педагога, використовуючи для цього засоби діагностики, методичного моніторингу. Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи при проведенні навчально-виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкет, діагностичних карт, картосхем морально-педагогічного клімату в колективі. Цьому питанню постійно приділяється велика увага, що дозволяє вчасно коригувати і надавати методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань і визначенні її форм.

Про результативність науково-методичної роботи в ЗДО №7 «Берізка» свідчать такі дані:

 1. Якісний склад педагогічних працівників
 2. Кваліфікація

  Усього

  % від загальної кількості

  Всього педагогів

  29

  100

  Мають звання та кваліфікаційну категорію:

   

   

  Вищу

  14

  48

  Першу

  4

  14

  Другу

  5

  17

  Спеціаліст

  3

  10

  Спеціаліст з неповною вищою освітою

  3

  10

  Мають педагогічні звання:

   

   

  Старший вихователь

  1

  4,5

  Вихователь-методист

  7

  24

  Вчитель-методист

  1

  4

Вакантних посад педагогічних працівників немає.

2. Впровадження програм дослідно-експериментальної роботи

2.1. Тема дослідно-експериментальної роботи: Впровадження технології психолого–педагогічного проектування у роботу дошкільного навчального закладу.

Рівень експерименту: Локальний (Наказ по відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради від 24.04.2008 р. № 70/25-01-07 «Про організацію та проведення експерименту локального рівня»)

Термін проведення: 2008-2012 роки.

Результати:

Підвищення рівня фізичного, психічного, морального, інтелектуального, духовного і творчого розвитку дошкільників у процесі організації їхньої активної творчої діяльності.

Забезпечення позитивного ставлення дітей до себе як особистості, до навчально-виховного процесу та до спільної діяльності.

Підвищення мотивації у педагогічних працівників та вихованців.

Наявність умов для самоутвердження, самореалізації учасників навчально-виховного процесу.

Застосування технології психолого-педагогічного проектування діяльності дітей дошкільного віку в практиці дошкільного навчального закладу.

 

2.2. Тематика дослідно-експериментальної роботи «Формування пізнавальної активності у дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення  з природним довкіллям»

Рівень експерименту: Регіональний (Наказ Головного управління освіти і науки КОДА від 10.07.2012 р. № 212 «Про надання статусу експериментального закладу регіонального рівня з теми «Формування пізнавальної активності у дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення  з природним довкіллям»)

Термін проведення ДЕР 2012-2016 роки.

Результати:

 • Зросла пізнавальна активність дітей дошкільного віку, що забезпечує формування їх елементарного природо доцільного світогляду, усвідомлення себе як частки природи, розвиток відчуття відповідальності за те, що відбувається навколо і внаслідок певних дій у довкіллі.
 • Якісно змінилася готовність педагогічних працівників  закладу до реалізації управлінських й ор­ганізаційно-педагогічних умов щодо формування пізнавальної активності у дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям.
 • Відбулося впровадження апробованого методичного забезпечення для формування пізнавальної активності у дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям.
 • Постійно функціонує на території  закладу екологічна стежина, головною метою якої є виховання екологічно грамотної поведінки дитини в навколишньому природному середовищі, поширення знань про природу і людину як невід’ємну частину довкілля.

 

Лише системний підхід дає можливість чітко визначити проблему, проаналізувати ситуацію, знайти можливі рішення, скоригувати і проаналізувати свої дії, працювати з випередженням, на перспективу. Тільки така робота приносить задоволення та високі результати.

 

 

БІБЛІОГРАФІЯ

публікацій педагогічних працівників ЗДО №7 «Берізка»

Переяславської міської ради

у педагогічній пресі

 

1. Михайленко О.В., Ляшенко Л.О.

Фестиваль дитячої творчості «Наш Леголенд» / Оксана Михайленко, Людмила Ляшенко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. - №6. – С.71-78.

Подано сценарій розваги для дошкільників, в якій інтеграція різних видів діяльності, а саме: конструювання, гра, спів, танець дає дітям можливість розкрити свій творчий потенціал.

 

2. Михайленко О.В.

Екологічною стежиною – у світ природи / Оксана Михайленко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. - №7. – С.28-37.

Висвітлено систему роботи на екологічній стежині, одному з елементів екологічного розвивального середовища, що допомагає реалізувати дуже важливу педагогічну ідею – виховання дитини через спілкування з природою. Розкрито основні навчально-виховні завдання та методичний супровід роботи вихователів на екологічній стежині. Наведено орієнтовну модель проведення роботи на екологічній стежині, картосхему екологічної стежини, тематику роботи на екологічній стежині протягом навчального року та влітку, план методичного супроводу роботи на екологічній стежині на два роки.

 

3. Бур’яновська Т.В.

Розвиваємо зв’язне мовлення малюків / Тетяна Бур’яновська // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. - №3. – С.24-32.

Висвітлено деякі прийоми розвитку зв’язного мовлення та комунікативних навичок у молодших дошкільників, зокрема: коментоване малювання, суміжне мовлення, переказ літературного твору та складання розповіді за опорними предметами, малюнками, схемою. Подано досвід роботи з розвитку мовленнєвої творчості дітей. Розкрито прийоми, що сприяють активізації мовленнєвої діяльності та підвищенню пізнавальної активності дітей. Подано конспект інтегрованого заняття «На лісовій галявині».

 

4. Кучеренко Ж.О.

Інтерактивні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку / Жанна Кучеренко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. - №3. – С.14-23.

Висвітлено різні методи та прийоми мовленнєвого розвитку дітей, зокрема: вправи для розвитку словника, мовленнєві логічні задачі, інтерактивні методи. Особливу увагу приділено іграм для розвитку зв’язного мовлення та формування комунікативних умінь. Подано серію лексичних і мовленнєвих вправ, а також конспект заняття для старших дошкільників з використанням сучасних методів стимулювання словесної творчості.

 

5. Михайленко О. В.

Готовність вихователів до формування логіко-математичної компетентності дошкільників / Оксана Михайленко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. - №8. – С.26-35

Розглянуто різні форми методичної роботи, спрямовані на удосконалення фахової майстерності педагогів з питань логіко-математичного розвитку дошкільників. Розкрито умови, що сприяють такому розвитку. Подано розробку інтерактивного семінару, мета якого – підвищити рівень поінформованості педагогів щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників.

 

6. Кучеренко Ж.О.

Казка як складова освітнього процесу / Жанна Кучеренко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. - №10. – С.59-62 .

Розглянуто виховний та психотерапевтичний вплив казки на дітей дошкільного віку. Подано конспект заняття на тему «Русалонька» для дітей середнього дошкільного віку з використанням методу «занурення у казку».

 

7. Шаповал О.О.

Рукавичка. Розвага для дітей дошкільного віку із використанням елементів музичної педагогіки Карла Орфа / Олена Шаповал // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. - №11. – С.72-79.

Подано сценарій розваги для дітей дошкільного віку із використанням елементів музичної педагогіки Карла Орфа – інсценування української народної казки «Рукавичка».

 

8. Шаповал О. О.

Упровадження концепції «елементарного музикування» Карла Орфа у систему музичного виховання дошкільників / Олена Шаповал // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. - №11. – С.57-66.

Висвітлено впровадження у практику роботи з дітьми всесвітньо відомої концепції музичного виховання, створеної німецьким композитором  Карлом Орфом. Розглянуто особливості проведення музичних занять та театралізованої діяльності за системою Карла Орфа. Викладено позитивний досвід застосування методів Орф-педагогіки. Подано серію мовленнєвих і рухливих ігор за системою Карла Орфа.

 

9. Шаповал О.О.

Свято квітів. Розвага для старших дошкільників із використанням елементів системи Карла Орфа / Олена Шаповал // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. - №7. – С.72-79.

Представлено сценарій розваги для дітей старшого дошкільного віку з використанням системи Карла Орфа «Свято квітів» та методичні рекомендації щодо її організації та проведення.

 

10. Шаповал О.О., Ляшенко Л.О.

Здрастуй, любий наш садок! Розвага для дошкільників / Олена Шаповал, Людмила Ляшенко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2013. - №6. – С.74-79 .

Представлено сценарій розваги для дошкільників, присвяченої Дню Знань, та надано методичні рекомендації щодо її організації та проведення.

 

11. Шаповал О.О., Ляшенко Л.О.

Чия мама найкраща? Свято 8 Березня для молодших дошкільників та їхніх мам/ Олена Шаповал, Людмила Ляшенко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. - №1. – С.65-68.

Представлено сценарій свята 8 Березня для молодших дошкільників та їхніх мам. Надано методичні рекомендації щодо його організації і проведення.

 

12. Шаповал О.О., Ляшенко Л.О.

Чарівна скриня. Сюжетно-ігрова розвага для дітей дошкільного віку / Олена Шаповал, Людмила Ляшенко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. - №6. – С.62-71.

Представлено сценарій сюжетно-ігрової розваги для дітей  дошкільного віку на морську тематику.

 

13. Шаповал О.О., Ляшенко Л.О.

Незнайко в дитячому садку. Розвага до Дня знань для дітей старшого дошкільного віку / Олена Шаповал, Людмила Ляшенко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. - №8. – С.64-71.

Представлено сценарій розваги до Дня знань для дітей старшого дошкільного віку.

 

14. Ляшенко Л.О., Шаповал О.О.

Мандрівка казковими стежками. Зимова розвага для дітей молодшого дошкільного віку / Людмила Ляшенко, Олена Шаповал // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. - №11. – С.68 -71.

Представлено сценарій зимової розваги для дітей молодшого дошкільного віку.

 

15. Ющенко І.В.

 На гостини до зайчика. Інтегроване заняття для дітей молодшого дошкільного віку / Інна Ющенко // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2014. - №22. – С.36-38.

Подано конспект інтегрованого заняття з пріоритетом логіко-математичного розвитку для дітей молодшої групи.

 

16. Шаповал О.О., Ляшенко Л.О.

Подорож до країни Лімпопо. Спортивно-музична розвага  для дітей старшого дошкільного віку / Олена Шаповал, Людмила Ляшенко // Методична скарбничка вихователя. – 2015. - №6. – С.43-46.

Представлено сценарій спортивно-музичної розваги  для дітей старшого дошкільного віку.

 

17. Ружановська Л.В.

Оздоровлюємо дітей за допомогою нетрадиційних технологій: йога та Су-Джок терапія / Людмила Ружановська // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2016. - №2. - с. 34-39

 

18. Кучеренко Ж.О.

Емоційний інтелект дошкільників: шляхи розвитку / Жанна Кучеренко // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2016. - №7. - с. 54-59

 

19. Черненька О.А.

Гордість моя - Переяслав-Хмельницький. Заняття для дітей старшого дошкільного віку / Ольга Черненька // Дитячий садок. Фантазії вихователя. - 2016. - №20. - с. 40-44

 

20. Бур'яновська Т.В.

Ставаймо на лижі, сідаймо в санчата, або Особливості проведення зимових прогулянок / Тетяна Бур'яновська  // Вихователь-методист дошкільного закладу - 2016. - №12. - с. 47-54

 

21. Кириченко С.М.

Дива в нашій групі. Заняття для дітей середнього дошкільного віку / Світлана Кириченко // Дитячий садок. Фантазії вихователя. - 2017. - №2. - с. 26-29

 

22. Лохвицька Л.В., Михайленко О.В., Гнатенко Т.М., Єфіменко Л.А.

Іграшки - "моральні путівники" дошкільників / Любов Лохвицька, Оксана Михайленко, Тетяна Гнатенко, Людмила Єфіменко // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2017. - №5. - с. 15-23

 

23. Гнатенко Т.М.

Чарівна квітка. Інтегроване заняття для дітей молодшого дошкільного віку / Тетяна Гнатенко // Дитячий садок. Фантазії вихователя. - 2017. - №10. - с.14-16

 

24. Михайленко О.В., Василенко А.С.

Співчуття і доброта здатні творити дива / Оксана Михайленко, Анастасія Василенко // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2018. - №1. - с. 61-64

 

25. Лапа В.В. 

Малечі про корисні речі. Заняття для дітей старшого дошкільного віку з формування основ культури споживання / Валентина Лапа // Дитячий садок. Фантазії вихователя. - 2018. - №4. - с.43-46

 

26. Посполіт Л.М.

Подорож до зоопарку. Заняття для дітей середнього дошкільного віку з логіко-математичного розвитку / Людмила Посполіт // Дитячий садок. Фантазії вихователя. - 2018. - №6. - с.15-19

 

27. Слюсар Т.Г.

Нові пригоди Колобка. Заняття для дітей молодшого дошкільного віку з безпеки життєдіяльності / Тетяна Слюсар // Дитячий садок. Фантазії вихователя. - 2018. - №6. - с.40-42

 

28. Шаповал О.О.

Літня віршована руханка / Олена Шаповал // Музичний керівник. – 2019. - №7. – С.9 .

Представлено веселу руханку для дошкільників, яку можна використати під час проведення ранкової гімнастики, фізкультфвилинки, розваги чи свята.

 

29. Гнатенко Т.М.

Доброта рятує світ. Заняття для дітей середнього дошкільного віку. /Тетяна Гнатенко //Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2019. - №20. – с.4-7

 

30. Кириченко С.М.

Де добрі люди, біди не буде. Заняття для дітей середнього дошкільного віку. /Світлана Кириченко //Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2019. - №20. – с.8-12

 

31. Лапа В.В.

Секрети щастя. Заняття для дітей середнього дошкільного віку. /Валентина Лапа //Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2019. - №20. – с.13-17

 

32. Посполіт Л.М.

Разом весело, самому – сумно. Заняття для дітей молодшого дошкільного віку. /Людмила Посполіт //Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2019. - №20. – с.18-26

 

33. Потужня О.М.

Чуйне серце з біди врятує. Заняття для дітей старшого дошкільного віку. /Олена Потужня //Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2019. - №20. – с.27-31

 

34. Іваненко І.В.

Жадібність користі не приносить. Заняття для дітей середнього дошкільного віку. /Ірина Іваненко //Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2019. - №20. – с.32-35

 

35. Слюсар Т.Г.

Що красить людину? Заняття для дітей страршого дошкільного віку. /Тетяна Слюсар //Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2019. - №20. – с.36-38

 

36. Солонець В.В.

Книга – твій друг. Заняття для дітей старшого дошкільного віку. /Вікторія Солонець //Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2019. - №20. – с.39-44

 

37. Ющенко І.В.

Як поводитися за столом. Заняття для дітей середнього дошкільного віку. /Інна Ющенко //Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2019. - №20. – с.45-47

 

38. Шаповал О.О.

Весняна казочка для шумового оркестру /Олена Шаповал // Музичний керівник. – 2020. - №2. – С.20

 

39. Шаповал О.О., Ляшенко Л.О.

Свято подарунків на лісовій галявині. /Олена Шаповал, Людмила Ляшенко //Методична скарбничка вихователя. – 2020. - №9. – с.40-42

 

40. Михайленко О.В.

Дослідницька діяльність, що розвиває почуття. / Михайленко О.В., Лохвицька Л.В//Палітра педагога.-2020.-№ 11.- с.3-6

 

41. Бур'яновська Т.В.

Про добро не забувай, допомогу надавай./Бур'яновська Т.В.//Палітра педагога.-2020.-№ 11.- с.22-23

 

42. Шаповал О.О., Ляшенко Л.О.

Лісові пригоди Петрика Петренка./Олена Шаповал, Людмила Ляшенко //Методична скарбничка вихователя. – 2021. - №2. – с.47-48